HomeHome
Live-work
LiefsZeeland
Actievoorwaarden

Actievoorwaarden actie eindexamenscholieren 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie eindexamenscholieren 2020 (hierna te noemen: actie) die Provincie Zeeland voor jongeren die dit jaar hun middelbare schooltijd afronden (hierna te noemen: deelnemers) aanbiedt via de kanalen: Facebook, Instagram en Snapchat (hierna te noemen: social media). In geval van conflict tussen deze actievoorwaarden en enige andere voorwaarden, prevaleren de bepalingen in deze actievoorwaarden.

Door deel te nemen aan deze actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

Algemeen:

 1. Deze actie is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar en ouder die in 2020 hun middelbare schooltijd afronden.
 2. Bij deelname aan deze actie gaan deelnemers ermee akkoord dat Provincie Zeeland het door deelnemers geplaatste materiaal (waaronder begrepen: foto en/of video: hierna gezamenlijk aangeduid als: “materiaal”) opnieuw mag publiceren op Facebook en Instagram en voor drukwerk ten behoeve van beeldmateriaal achterop een brief die onderdeel is van deze actie, tot maximaal de duur van deze actie (peildatum: 15-07-2020).
 3. Met het plaatsen van het materiaal geeft deelnemer aan Provincie Zeeland een niet-exclusief gebruiksrecht voor het gebruik van het materiaal voor maximaal de duur van deze actie, peildatum: 15-07-2020.
 4. Na afloop van deze actie met peildatum: 15-07-2020, wordt het door deelnemers ingestuurde materiaal door Provincie Zeeland verwijderd.
 5. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het door deelnemers geplaatste materiaal. Daarbij hanteert Provincie Zeeland de richtlijn van maximaal één zichtbare persoon per ingestuurd materiaal en dat de persoon die het materiaal instuurt ook zelf op de foto staat.
 6. Als de Deelnemer materiaal gebruikt waarop derden herkenbaar zijn behoudt Provincie Zeeland zich het recht voor om dit materiaal te verwijderen.
 7. Provincie Zeeland heeft het recht materiaal te verwijderen dan wel deze actie te beëindigen op het moment dat zij dit passend vindt. Door deelname aan deze actie doet de deelnemer – voor zover mogelijk- afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten (zoals omschreven in artikel 25 Auteurswet).
 8. Provincie Zeeland behoudt zich voorts het recht om, naar eigen goeddunken:

  a. Ongeldige of incorrecte inzendingen te weigeren of te verwijderen;
  b. Deelnemers van deelname aan deze actie uit te sluiten als deze actievoorwaarden worden geschonden; of
  c. Inzendingen te diskwalificeren en te verwijderen als deelnemers niet kunnen garanderen en ervoor instaan dat voor het materiaal dat hij/zij instuurt:
  i. Hij/zij de auteur en/of maker is van het materiaal; en
  ii. Geen enkele inzending gevoelige persoonsgegevens, dan wel schendende, bedreigende, onjuiste, misleidende, schimpende, kwetsende, lasterlijke, racistische, discriminerende, smadelijke, vulgaire, onzedelijke, schandelijke, opruiende, pornografische of godslasterende inhoud bevat.

 9. Alle deelnemers dragen zelf de kosten of onkosten die zij hebben gemaakt ten gevolge van hun deelname aan de actie (waaronder de kosten voor de internetverbinding).
 10. Provincie Zeeland en door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van de deelnemers in het kader van deze actie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Provincie Zeeland.
 11. De deelnemer vrijwaart Provincie Zeeland van alle vorderingen of eisen die door derden worden ingesteld ten gevolge van, of voortvloeiend uit, de deelname aan deze actie, de toegang tot en het gebruik van social media, het insturen van een inzending, de schending van deze actievoorwaarden, of de inbreuk op het intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten door de deelnemer of een derde die het account van de deelnemer gebruikt.
 12. De deelnemer is de enige verantwoordelijke voor alle inzendingen (met inbegrip van, zonder beperking, de inzending van deelnemer) die de deelnemer uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of op andere wijze verspreidt tijdens het gebruik van, of verband houdend met, deze actie op social media.
 13. Provincie Zeeland neemt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die kwijt raken, verkeerd zijn geadresseerd, zijn beschadigd of niet zijn geplaatst, ongeacht of dit voortvloeit uit technische problemen die invloed hebben op elektronische communicatie, of anderszins of door een mislukte verbinding wanneer de deelnemer probeert toegang tot Social Media te krijgen.

Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die via deelname aan deze actie door de deelnemer aan Provincie Zeeland worden verstrekt worden door Provincie Zeeland in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met het geldende Privacy Statement van de Provincie Zeeland verwerkt.
 2. Persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt in verband met de betreffende actie en maximaal voor de duur van de actie (peildatum: 15-07-2020) en wordt niet aan derden verstrekt.
 3. Deelnemer geeft toestemming voor het gebruik en het hergebruik van het ingezonden materiaal en dat diens persoonsgegevens onderdeel zijn van het ingezonden materiaal dat, ten behoeve van deze actie, en voor de maximale duur van deze actie (peildatum: 15-07- 2020), door Provincie Zeeland kan worden ingezet.

Overige bepalingen

 1. Bij deelname aan deze actie gaat deelnemer ermee akkoord dat hij aan deze actievoorwaarden is gebonden.
 2. Provincie Zeeland behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder enige vorm van aansprakelijkheid acties op Social Media tijdelijk of permanent te staken, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan deelnemers.
 3. Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.