Privacy Statement

Luchtfoto van een schip op de Oosterscheldekering in Zeeland
Wonen in Zierikzee
Sportevenement DAM-X Kitesurfen

Privacy statement

De provincie Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vindt het belangrijk dat zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Met dit privacy statement willen we u een duidelijk beeld geven welke informatie door de provincie Zeeland wordt gebruikt als u de Zeeland ARX Applicatie wilt installeren of het platform www.zeeland.com bezoekt. Ook wordt hier ingegaan op het gebruik van cookies als u het platform gebruikt en kunt u hier uw cookie voorkeuren aanpassen.

Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens de provincie Zeeland in het kader van uw bezoek(en) aan dit platform, gebruik van de app en/of deelname aan een winactie over u verwerkt, voor welke doelen en hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren. Steeds is de rechtsgrond uw ondubbelzinnige toestemming. U bepaalt zelf of en zo ja, voor welke van de hieronder beschreven doeleinden u persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken.

Bij het installeren of gebruiken van de app

De app maakt integraal onderdeel uit van een web omgeving en is bedoeld om de gebruiker op interactieve manier (via 3D-animaties) informatie aan te bieden over de regio Zeeland en door te verbinden naar meer informatie op de website: www.zeeland.com. De app verzamelt geen persoonsgegevens. Er vindt in de app geen gebruikers-authenticatie plaats. Er bestaat geen functionaliteit om informatie vanuit de app te delen.

Om de app te kunnen gebruiken is een papieren of geprinte basiskaart nodig. Hiervoor dient de camerafunctie van het apparaat ingeschakeld te zijn.

Overige campagnes

Voor overige campagnes die via het web platform www.zeeland.com worden gelanceerd, worden er via formulieren persoonsgegevens verzameld van gebruikers in het kader van de betreffende specifieke (win)actie en worden ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de campagnes die jaarlijks door de Provincie Zeeland worden uitgezet via het web platform www.zeeland.com en/of op verschillende evenementen zoals Concert at SEA. Deze campagnes hebben als doel om geïnteresseerden te motiveren zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van Zeeland Live + Work en/of Zeeland Visit, waarin wordt beoogd om hen blijvend te binden en te boeien voor Zeeland. Provincie Zeeland verwerkt voor deze overige campagnes alleen persoonsgegevens wanneer hier actief toestemming is verleend door de gebruiker. 

Provincie Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. U kunt te allen tijde uw toestemming weer intrekken door dat te laten weten via avg@zeeland.nl. Voor het afmelden van de nieuwsbrief kunt u eveneens gebruik maken van de uitschrijflink in de nieuwsbrief.

In onderstaand tabel wordt toegelicht welk type gegevens er verzameld worden, met welk doeleinde en welke bewaartermijn hierop van toepassing is.

Categorie/omschrijving persoonsgegevens

Doeleinde

Partij

Bewaartermijn

Persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren optimalisatie klantreis:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Voorkeur locatie en gezelschap wen- of verwenweekend
Beroepssector
Werkzame Provincie

Woonachtige Provincie

Opslag in een profiel, met als doel ter optimalisatie van de klantreis op www.zeeland.com, wanneer hier actief toestemming voor verleend is door de gebruiker.

Provincie Zeeland

2 jaar, waarbij de termijn verlengd wordt met deze periode na ieder bezoek; “floating termijn”

Persoonsgegevens voor nieuwsbrief inschrijving via formulier op www.zeeland.com:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Beroepssector (optioneel)

Het versturen van een nieuwsbrief over wonen, werken, studeren en recreëren in Zeeland wanneer hier actief toestemming voor verleend is door de gebruiker.

Provincie Zeeland

Tot uitgifte van de nieuwsbrief stopt of toestemming door gebruiker wordt ingetrokken door middel van het afmelden voor de nieuwsbrief

Persoonsgegevens voor de Live + Work winactie 'Ik wil alleen maar Zeeland' op Concert at SEA 2024

E-mailadres
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres

De gegevens die via het inschrijfformulier verstrekt worden, worden enkel verwerkt voor communicatie met betrekking tot de winactie en het versturen van de betreffende nieuwsbrieven.

Provincie Zeeland zal adresgegevens moeten vragen van de prijswinnaars om toekenning van de prijs mogelijk te maken.

Provincie Zeeland

Tot uitgifte van de nieuwsbrief stopt of toestemming door gebruiker wordt ingetrokken door middel van het afmelden voor de nieuwsbrief

De adresgegevens zullen alleen voor het toekennen van de prijzen worden gebruikt en zullen nadat alle prijzen zijn uitgeloofd worden verwijderd.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

De provincie Zeeland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de provincie dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter. Met de derde partijen die in onze opdracht het beheer en de ondersteuning van de app en de website verzorgen, zijn afspraken gemaakt over een zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens middels een verwerkersovereenkomst. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om te verzekeren dat deze organisaties zich houden aan de toepasselijke privacyregelgeving.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

De provincie Zeeland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en zijn conform de geldende ISO27001 beveiligingsnormen.

Welke rechten hebben betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens?

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens de provincie Zeeland van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG).

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in het geval van een onrechtmatige verwerking.

Indien u de (digitale) persoonsgegevens die de provincie van u verwerkt wilt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit betekent dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm welke u, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).   

Een verzoek kan worden ingediend door een brief of een e-mail te sturen naar onderstaande contactgegevens. De provincie Zeeland streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van uw verzoek en behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Om zo goed mogelijk op uw verzoek te kunnen reageren, wordt u verzocht om zo duidelijk mogelijk over uw verzoek te communiceren.

Met wie en op welke wijze kan er contact worden opgenomen?

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de manier waarop de provincie Zeeland omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over dit privacy statement of als u van mening bent dat de provincie Zeeland niet volgens dit privacy statement handelt of gehandeld heeft of wilt u gebruik maken van één van uw privacyrechten, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

Provincie Zeeland
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Inzageverzoek AVG
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E-mail: avg@zeeland.nl

Heeft u na contact met de Functionaris Gegevensbescherming een klacht over hoe de provincie Zeeland omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Het platform Zeeland.com (www.zeeland.com) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het platform is erop gericht om op aantrekkelijke en innovatieve manier informatie aan te kunnen bieden op maat op basis van uw bezochte pagina’s over de regio Zeeland. De hieronder genoemde gegevens zijn voorbeelden van gegevens die van u worden verzameld op basis van gebruik van cookies.

  • Uw IP-adres
  • De instellingen van uw browser
  • Het aantal keer dat u de website bezoekt
  • De pagina’s en onderwerpen van de website die u bezoekt
  • Velden die u invult of zoekwoorden die u ingeeft

Doel van het gebruik van cookies

Met een cookie kunnen wij gerichter informatie op onze site laten zien en informatie weglaten die voor de gebruiker niet relevant is. Het gebruik van cookies is veilig. Met uitzondering van de noodzakelijke (functionele) cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren, worden de cookies alleen geplaatst als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kunt dit te allen tijde wijzigen via de instellingen van uw browser of uw mobiele apparaat, of via de links op deze pagina, onder het kopje “Hoe werken cookies?”. 

Wij maken gebruik van de volgende cookies voor de volgende doeleinden: 

  • Noodzakelijke (functionele) cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website goed kan functioneren.
  • Voorkeurscookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website wordt aangepast op persoonlijke voorkeuren en interesses. 
  • Statistische cookies: deze cookies zorgen ervoor dat wij statistieken kunnen meten van deze website.
  • Marketing cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website verrijkt wordt door externe diensten.

Zie uitgebreide uitleg per categorie cookie onder het kopje 'Cookie voorkeuren', direct onder plek op deze pagina waar de cookie toestemming ingetrokken of aangepast kan worden.

Hoe werken Cookies?

Per gebruiker bouwen we in basis een anoniem profiel op als cookies worden geaccepteerd. Deze gegevens helpen ons een beeld te creëren van wat u leuk vindt of zoekt (via de pagina’s die u bekijkt en tags die daarbij horen of zoektermen waar u op zoekt) en om u gericht informatie aan te kunnen bieden. Dit profiel kan door het bewust invoeren van aanvullende persoonlijke informatie door de gebruiker verder worden verrijkt. Dit vindt uitsluitend plaats als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Bij invoer van persoonlijke data, bijvoorbeeld bij het kiezen voor- en het ontvangen van een nieuwsbrief, wordt u vooraf geïnformeerd welke informatie wij van u nodig hebben en met welk doel wij dit gaan gebruiken. De website kan ook anoniem geraadpleegd worden door de cookies niet te accepteren of via uw browserinstellingen of uw mobiele instellingen de cookies uit te zetten. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij u geen gepersonaliseerde informatie kunnen aanbieden en de website mogelijk minder goed werkt.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door de provincie Zeeland te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.zeeland.com.Wij raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Cookie voorkeuren

TEST

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van cookies. Door op accepteren te klikken, geef je aan akkoord te gaan met alle hieronder genoemde cookies. Of maak zelf een keuze door de cookies handmatig in te stellen.

 

[#COOKIETYPE_NECESSARY_RAW#]

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed kan functioneren en daarmee basisfuncties, zoals paginanavigatie en toegang tot de website, mogelijk gemaakt wordt. Het doel van functionele cookies is de prestatie van de website verbeteren. Functionele cookies kunnen de naam van de browser opslaan, evenals het type computer en technische informatie over de wijze waarop je met het platform bent verbonden; zoals het besturingssyteem, gebruikte internetprovider of andere vergelijkbare informatie. De verzamelde informatie wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Zonder deze cookies werkt de website niet naar behoren.

[#COOKIETABLE_NECESSARY#]

[#COOKIETYPE_PREFERENCE_RAW#]

Voorkeurs cookies zorgen ervoor dat wij jou bij een bezoek aan onze website op een aantrekkelijke en innovatieve manier informatie aan kunnen bieden op maat op basis van jouw persoonlijke voorkeuren en situatie, over de regio Zeeland. Zo zorgen voorkeurs cookies bijvoorbeeld ervoor dat de website kan onthouden welke vormgeving en gedrag van toepassing is op jou, welke taal de website voor jou moet hanteren of uit welke regio jij afkomstig bent.

[#COOKIETABLE_PREFERENCE#]

[#COOKIETYPE_STATISTICS_RAW#]

Analytische cookies zorgen ervoor dat wij de statistieken van de website kunnen meten en lezen, over de manier waarop jij onze website gebruikt. Onze website gebruikt analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken en het meten van de meest populaire landingspagina's. Deze informatie wordt gebruikt om statistische informatie te achterhalen over het gebruik van onze website en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken.

[#COOKIETABLE_STATISTICS#]

[#COOKIETYPE_ADVERTISING_RAW#]

Marketing cookies zorgen ervoor dat externe diensten de website kunnen verrijken met relevante informatie toegepast op jou, om jou te identificeren op één of meerdere websites. Bijvoorbeeld om op deze manier voor jou relevante advertenties te tonen.

[#COOKIETABLE_ADVERTISING#]

 

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: zmo-prod-cm.azurewebsites.net


Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 17-05-2024 door Cookiebot:

Functioneel (11)

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed kan functioneren.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
__RequestVerificationToken www.zeeland.com Helpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) -aanvallen te voorkomen. Sessie HTTP Cookie
_screload sc-static.net Wordt gebruikt door Snapchat om advertentie-inhoud op de website te implementeren - De cookie detecteert de efficiëntie van de advertenties en verzamelt bezoekersgegevens voor verdere bezoekerssegmentatie. Sessie HTTP Cookie
1.gif Cookiebot Gebruikt om het aantal sessies op de website te tellen, noodzakelijk om de levering van CMP producten te optimaliseren. Sessie Pixel Tracker
ASP.NET_SessionId www.zeeland.com Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij. Sessie HTTP Cookie
bscookie LinkedIn Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren via een app. Hierdoor kan de bezoeker bijvoorbeeld inloggen op een website via zijn LinkedIn-account. 1 jaar HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
frontend [x2] Formdesk Slaat een willekeurige ID op die ervoor zorgt dat een gebruiker op unieke wijze kan worden geïdentificeerd als gast of ingelogde gebruiker. Functies zoals "Laatst bekeken items" of behoud van de ingelogde status zijn verbonden met deze cookie. Sessie HTTP Cookie
is_eu Pinterest Bepaalt of de gebruiker zich in de EU bevindt en daarom onder de EU-regels inzake gegevensprivacy valt. Sessie HTML Local Storage
li_gc LinkedIn Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 180 dagen HTTP Cookie
pz_public#lang www.zeeland.com In afwachting Sessie HTTP Cookie

Voorkeur (2)

Deze cookies zorgen ervoor dat de website wordt aangepast op persoonlijke voorkeuren en interesses.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE www.zeeland.com Gebruikt door Sitecore Analytics om de bezoeker te identificeren bij herhaalde bezoeken aan de website. Deze cookie wordt niet gebruikt om bezoek- en bezoekersgegevens op te slaan of verwerken wanneer geen toestemming voor voorkeurscookies verleend is. 399 dagen HTTP Cookie
shell#lang www.zeeland.com Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeurstaal van een bezoeker vast te stellen en stelt de taal van de website indien mogelijk zodanig in. Sessie HTTP Cookie

Analytisch (15)

Deze cookies zorgen ervoor dat wij statistieken kunnen meten van deze website.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_ga [x3] Google Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_ga_# [x3] Google Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics. 2 jaar HTTP Cookie
_hjSession_# Hotjar Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. 0 dag HTTP Cookie
_hjSessionUser_# Hotjar Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. 1 jaar HTTP Cookie
_hjTLDTest Hotjar Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Sessie HTTP Cookie
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met externe analyseservice-partijen. 29 dagen HTTP Cookie
hjActiveViewportIds Hotjar Deze cookie bevat een ID-string gecreëerd op basis van de huidige sessie. Deze ID-string bevat niet-persoonlijke informatie over welke subpagina's de gebruiker bezoekt – deze informatie wordt gebruikt om de ervaring van de bezoeker te optimaliseren. Permanent HTML Local Storage
hjViewportId Hotjar Slaat de schermgrootte van de gebruiker op om de grootte van afbeeldingen op de website aan te passen. Sessie HTML Local Storage
td Google Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Sessie Pixel Tracker
u_scsid sc-static.net Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website. Sessie HTML Local Storage
X-AB sc-static.net Deze cookie wordt gebruikt door de exploitant van de website in verband met het testen van meerdere variaties. Dit is een tool die wordt gebruikt om inhoud op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste versie van de site vinden. 0 dag HTTP Cookie

Marketing (60)

Deze cookies zorgen ervoor dat de website verrijkt wordt door externe diensten.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
#-# YouTube In afwachting Sessie HTML Local Storage
_fbp Meta Platforms, Inc. Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie
_gcl_au Google Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden HTTP Cookie
_pin_unauth Pinterest Gebruikt door Pinterest om het gebruik van services bij te houden. 1 jaar HTTP Cookie
_schn1 sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. 0 dag HTTP Cookie
_scid sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. 13 maanden HTTP Cookie
_scid_r sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. 13 maanden HTTP Cookie
ar_debug Pinterest In afwachting 1 jaar HTTP Cookie
bcookie LinkedIn Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 1 jaar HTTP Cookie
fbssls_# Meta Platforms, Inc. Verzamelt gegevens over het gebruik van de commentsectie van de website door de bezoeker, en registreert bovendien welke blogs/artikelen de bezoeker heeft gelezen - Dit kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Sessie HTML Local Storage
IDE Google Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar HTTP Cookie
iU5q-!O9@$ YouTube Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Sessie HTML Local Storage
LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Sessie HTTP Cookie
lastExternalReferrer Meta Platforms, Inc. Achterhaalt op welke wijze de gebruiker naar de website is gekomen door zijn laatste URL-adres te registreren. Permanent HTML Local Storage
lastExternalReferrerTime Meta Platforms, Inc. Achterhaalt op welke wijze de gebruiker naar de website is gekomen door zijn laatste URL-adres te registreren. Permanent HTML Local Storage
li_sugr LinkedIn Verzamelt gegevens over gedrag en interactie van bezoekers - Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om advertenties op de website relevanter te maken. 3 maanden HTTP Cookie
lidc LinkedIn Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 1 dag HTTP Cookie
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore YouTube In afwachting Permanent IndexedDB
nextId [x2] YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Sessie HTTP Cookie
p Snap Inc. Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. Sessie Pixel Tracker
pagead/1p-user-list/# Google Wordt gebruikt om bij te houden of de bezoeker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de bezoeker tussen sites navigeert - Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingskosten tussen websites. Sessie Pixel Tracker
pagead/landing Google Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. Sessie Pixel Tracker
PREF YouTube Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt. 8 maanden HTTP Cookie
remote_sid YouTube Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website. Sessie HTTP Cookie
requests [x2] YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Sessie HTTP Cookie
sc_at Snap Inc. Wordt gebruikt door Snapchat om advertentie-inhoud op de website te implementeren - De cookie detecteert de efficiëntie van de advertenties en verzamelt bezoekersgegevens voor verdere bezoekerssegmentatie. 1 jaar HTTP Cookie
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog YouTube Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website. Permanent IndexedDB
test_cookie Google Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 0 dag HTTP Cookie
TESTCOOKIESENABLED YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. 0 dag HTTP Cookie
u_sclid sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. Permanent HTML Local Storage
u_sclid_r sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. Permanent HTML Local Storage
u_scsid_r sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. Sessie HTML Local Storage
UserMatchHistory LinkedIn Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 29 dagen HTTP Cookie
v3/ Pinterest Gebruikt door Pinterest om het gebruik van services bij te houden. Sessie Pixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. 179 dagen HTTP Cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATA YouTube Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 179 dagen HTTP Cookie
YSC YouTube Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Sessie HTTP Cookie
yt.innertube::nextId [x2] YouTube Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Permanent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Permanent HTML Local Storage
YtIdbMeta#databases [x2] YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Permanent IndexedDB
yt-remote-cast-available [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Sessie HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Sessie HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Permanent HTML Local Storage
yt-remote-device-id [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Permanent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Sessie HTML Local Storage
yt-remote-session-app [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Sessie HTML Local Storage
yt-remote-session-name [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Sessie HTML Local Storage

Niet geclassificeerd (1)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
gtm_pageview_count zeeland.com In afwachting 0 dag HTTP Cookie
TEST

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van cookies. Door op accepteren te klikken, geef je aan akkoord te gaan met alle hieronder genoemde cookies. Of maak zelf een keuze door de cookies handmatig in te stellen.

 

[#COOKIETYPE_NECESSARY_RAW#]

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed kan functioneren en daarmee basisfuncties, zoals paginanavigatie en toegang tot de website, mogelijk gemaakt wordt. Het doel van functionele cookies is de prestatie van de website verbeteren. Functionele cookies kunnen de naam van de browser opslaan, evenals het type computer en technische informatie over de wijze waarop je met het platform bent verbonden; zoals het besturingssyteem, gebruikte internetprovider of andere vergelijkbare informatie. De verzamelde informatie wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Zonder deze cookies werkt de website niet naar behoren.

[#COOKIETABLE_NECESSARY#]

[#COOKIETYPE_PREFERENCE_RAW#]

Voorkeurs cookies zorgen ervoor dat wij jou bij een bezoek aan onze website op een aantrekkelijke en innovatieve manier informatie aan kunnen bieden op maat op basis van jouw persoonlijke voorkeuren en situatie, over de regio Zeeland. Zo zorgen voorkeurs cookies bijvoorbeeld ervoor dat de website kan onthouden welke vormgeving en gedrag van toepassing is op jou, welke taal de website voor jou moet hanteren of uit welke regio jij afkomstig bent.

[#COOKIETABLE_PREFERENCE#]

[#COOKIETYPE_STATISTICS_RAW#]

Analytische cookies zorgen ervoor dat wij de statistieken van de website kunnen meten en lezen, over de manier waarop jij onze website gebruikt. Onze website gebruikt analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken en het meten van de meest populaire landingspagina's. Deze informatie wordt gebruikt om statistische informatie te achterhalen over het gebruik van onze website en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken.

[#COOKIETABLE_STATISTICS#]

[#COOKIETYPE_ADVERTISING_RAW#]

Marketing cookies zorgen ervoor dat externe diensten de website kunnen verrijken met relevante informatie toegepast op jou, om jou te identificeren op één of meerdere websites. Bijvoorbeeld om op deze manier voor jou relevante advertenties te tonen.

[#COOKIETABLE_ADVERTISING#]

 

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: zmo-prod-cm.azurewebsites.net


Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 17-05-2024 door Cookiebot:

Functioneel (11)

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed kan functioneren.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
__RequestVerificationToken www.zeeland.com Helpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) -aanvallen te voorkomen. Sessie HTTP Cookie
_screload sc-static.net Wordt gebruikt door Snapchat om advertentie-inhoud op de website te implementeren - De cookie detecteert de efficiëntie van de advertenties en verzamelt bezoekersgegevens voor verdere bezoekerssegmentatie. Sessie HTTP Cookie
1.gif Cookiebot Gebruikt om het aantal sessies op de website te tellen, noodzakelijk om de levering van CMP producten te optimaliseren. Sessie Pixel Tracker
ASP.NET_SessionId www.zeeland.com Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij. Sessie HTTP Cookie
bscookie LinkedIn Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren via een app. Hierdoor kan de bezoeker bijvoorbeeld inloggen op een website via zijn LinkedIn-account. 1 jaar HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
frontend [x2] Formdesk Slaat een willekeurige ID op die ervoor zorgt dat een gebruiker op unieke wijze kan worden geïdentificeerd als gast of ingelogde gebruiker. Functies zoals "Laatst bekeken items" of behoud van de ingelogde status zijn verbonden met deze cookie. Sessie HTTP Cookie
is_eu Pinterest Bepaalt of de gebruiker zich in de EU bevindt en daarom onder de EU-regels inzake gegevensprivacy valt. Sessie HTML Local Storage
li_gc LinkedIn Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 180 dagen HTTP Cookie
pz_public#lang www.zeeland.com In afwachting Sessie HTTP Cookie

Voorkeur (2)

Deze cookies zorgen ervoor dat de website wordt aangepast op persoonlijke voorkeuren en interesses.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE www.zeeland.com Gebruikt door Sitecore Analytics om de bezoeker te identificeren bij herhaalde bezoeken aan de website. Deze cookie wordt niet gebruikt om bezoek- en bezoekersgegevens op te slaan of verwerken wanneer geen toestemming voor voorkeurscookies verleend is. 399 dagen HTTP Cookie
shell#lang www.zeeland.com Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeurstaal van een bezoeker vast te stellen en stelt de taal van de website indien mogelijk zodanig in. Sessie HTTP Cookie

Analytisch (15)

Deze cookies zorgen ervoor dat wij statistieken kunnen meten van deze website.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_ga [x3] Google Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_ga_# [x3] Google Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics. 2 jaar HTTP Cookie
_hjSession_# Hotjar Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. 0 dag HTTP Cookie
_hjSessionUser_# Hotjar Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. 1 jaar HTTP Cookie
_hjTLDTest Hotjar Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Sessie HTTP Cookie
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met externe analyseservice-partijen. 29 dagen HTTP Cookie
hjActiveViewportIds Hotjar Deze cookie bevat een ID-string gecreëerd op basis van de huidige sessie. Deze ID-string bevat niet-persoonlijke informatie over welke subpagina's de gebruiker bezoekt – deze informatie wordt gebruikt om de ervaring van de bezoeker te optimaliseren. Permanent HTML Local Storage
hjViewportId Hotjar Slaat de schermgrootte van de gebruiker op om de grootte van afbeeldingen op de website aan te passen. Sessie HTML Local Storage
td Google Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Sessie Pixel Tracker
u_scsid sc-static.net Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website. Sessie HTML Local Storage
X-AB sc-static.net Deze cookie wordt gebruikt door de exploitant van de website in verband met het testen van meerdere variaties. Dit is een tool die wordt gebruikt om inhoud op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste versie van de site vinden. 0 dag HTTP Cookie

Marketing (60)

Deze cookies zorgen ervoor dat de website verrijkt wordt door externe diensten.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
#-# YouTube In afwachting Sessie HTML Local Storage
_fbp Meta Platforms, Inc. Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie
_gcl_au Google Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden HTTP Cookie
_pin_unauth Pinterest Gebruikt door Pinterest om het gebruik van services bij te houden. 1 jaar HTTP Cookie
_schn1 sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. 0 dag HTTP Cookie
_scid sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. 13 maanden HTTP Cookie
_scid_r sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. 13 maanden HTTP Cookie
ar_debug Pinterest In afwachting 1 jaar HTTP Cookie
bcookie LinkedIn Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 1 jaar HTTP Cookie
fbssls_# Meta Platforms, Inc. Verzamelt gegevens over het gebruik van de commentsectie van de website door de bezoeker, en registreert bovendien welke blogs/artikelen de bezoeker heeft gelezen - Dit kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Sessie HTML Local Storage
IDE Google Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar HTTP Cookie
iU5q-!O9@$ YouTube Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Sessie HTML Local Storage
LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Sessie HTTP Cookie
lastExternalReferrer Meta Platforms, Inc. Achterhaalt op welke wijze de gebruiker naar de website is gekomen door zijn laatste URL-adres te registreren. Permanent HTML Local Storage
lastExternalReferrerTime Meta Platforms, Inc. Achterhaalt op welke wijze de gebruiker naar de website is gekomen door zijn laatste URL-adres te registreren. Permanent HTML Local Storage
li_sugr LinkedIn Verzamelt gegevens over gedrag en interactie van bezoekers - Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om advertenties op de website relevanter te maken. 3 maanden HTTP Cookie
lidc LinkedIn Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 1 dag HTTP Cookie
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore YouTube In afwachting Permanent IndexedDB
nextId [x2] YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Sessie HTTP Cookie
p Snap Inc. Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. Sessie Pixel Tracker
pagead/1p-user-list/# Google Wordt gebruikt om bij te houden of de bezoeker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de bezoeker tussen sites navigeert - Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingskosten tussen websites. Sessie Pixel Tracker
pagead/landing Google Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. Sessie Pixel Tracker
PREF YouTube Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt. 8 maanden HTTP Cookie
remote_sid YouTube Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website. Sessie HTTP Cookie
requests [x2] YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Sessie HTTP Cookie
sc_at Snap Inc. Wordt gebruikt door Snapchat om advertentie-inhoud op de website te implementeren - De cookie detecteert de efficiëntie van de advertenties en verzamelt bezoekersgegevens voor verdere bezoekerssegmentatie. 1 jaar HTTP Cookie
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog YouTube Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website. Permanent IndexedDB
test_cookie Google Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 0 dag HTTP Cookie
TESTCOOKIESENABLED YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. 0 dag HTTP Cookie
u_sclid sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. Permanent HTML Local Storage
u_sclid_r sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. Permanent HTML Local Storage
u_scsid_r sc-static.net Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. Sessie HTML Local Storage
UserMatchHistory LinkedIn Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 29 dagen HTTP Cookie
v3/ Pinterest Gebruikt door Pinterest om het gebruik van services bij te houden. Sessie Pixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. 179 dagen HTTP Cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATA YouTube Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 179 dagen HTTP Cookie
YSC YouTube Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Sessie HTTP Cookie
yt.innertube::nextId [x2] YouTube Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Permanent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Permanent HTML Local Storage
YtIdbMeta#databases [x2] YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Permanent IndexedDB
yt-remote-cast-available [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Sessie HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Sessie HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Permanent HTML Local Storage
yt-remote-device-id [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Permanent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Sessie HTML Local Storage
yt-remote-session-app [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Sessie HTML Local Storage
yt-remote-session-name [x2] YouTube Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Sessie HTML Local Storage

Niet geclassificeerd (1)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
gtm_pageview_count zeeland.com In afwachting 0 dag HTTP Cookie