Privacy Statement

Luchtfoto van een schip op de Oosterscheldekering in Zeeland
Wonen in Zierikzee
Sportevenement DAM-X Kitesurfen

Privacy statement

De provincie Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vindt het belangrijk dat zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Met dit privacy statement willen we u een duidelijk beeld geven welke informatie door de provincie Zeeland wordt gebruikt als u de Zeeland ARX Applicatie wilt installeren of het platform www.zeeland.com bezoekt. Ook wordt hier ingegaan op het gebruik van cookies als u het platform gebruikt en kunt u hier uw cookie voorkeuren aanpassen.

Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?


Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens de provincie Zeeland in het kader van uw bezoek(en) aan dit platform en/of gebruik van de app over u verwerkt, voor welke doelen en hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren. Steeds is de rechtsgrond uw ondubbelzinnige toestemming. U bepaalt zelf of en zo ja, voor welke van de hieronder beschreven doeleinden u persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken.

Bij het installeren of gebruiken van de app


De app maakt integraal onderdeel uit van een web omgeving en is bedoeld om de gebruiker op interactieve manier (via 3D-animaties) informatie aan te bieden over de regio Zeeland en door te verbinden naar meer informatie op de website: 
www.zeeland.com. De app verzamelt geen persoonsgegevens. Er vindt in de app geen gebruikers-authenticatie plaats. Er bestaat geen functionaliteit om informatie vanuit de app te delen.

Om de app te kunnen gebruiken is een papieren of geprinte basiskaart nodig. Hiervoor dient de camerafunctie van het apparaat ingeschakeld te zijn.

Via het web platform www.zeelandlandinzee.nl

Voor de winactie/campagne ‘Jouw leven in Zeeland’, die via het web platform www.zeelandlandinzee.nl wordt gelanceerd, worden er via een formulier persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren verzameld van gebruikers die deelnemen aan deze actie. In de eerste plaats worden deze gegevens verwerkt in het kader van deze actie voor het kunnen genereren van een persoonlijke video om zo een passend beeld te creëren hoe een (toekomstig) leven in Zeeland van de gebruiker er uit zou kunnen zien en voor het kans maken op het wen- of verwenweekend. Optioneel worden de persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren van de gebruiker verwerkt en opgeslagen in een profiel, met als doel ter optimalisatie van de klantreis op Zeeland Land In Zee (www.zeelandlandinzee.nl). Wij kunnen dan de gebruiker bij bezoek aan ons platform op een aantrekkelijke en innovatieve manier informatie aanbieden op maat op basis van de persoonlijke voorkeuren en situatie van de gebruiker over de regio Zeeland. Daarnaast worden de persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren van de gebruiker verwerkt om een gepersonaliseerde nieuwsbrief over wonen, werken, studeren en recreëren in Zeeland te maken die zo passend mogelijk is op de situatie van de gebruiker. Provincie Zeeland verwerkt deze gegevens van gebruiker voor deze twee doeleinden uitsluitend wanneer hier actief toestemming voor is verleend door de gebruiker.

Overige campagnes

Voor overige campagnes die via het web platform www.zeeland.com worden gelanceerd, worden er via formulieren persoonsgegevens verzameld van gebruikers in het kader van de betreffende specifieke actie en worden ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de eindexamencampagne dat jaarlijks door de Provincie Zeeland wordt georganiseerd voor Zeeuwse eindexamenscholieren. Deze campagne heeft als doel deze scholieren te feliciteren met hun diploma en is onderdeel van een breder kader waarin wordt beoogd om jong talent blijvend te binden en te boeien voor Zeeland. Provincie Zeeland verwerkt voor deze overige campagnes alleen persoonsgegevens wanneer hier actief toestemming is verleend door de gebruiker.


Provincie Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. U kunt te allen tijde uw toestemming weer intrekken door dat te laten weten via avg@zeeland.nl. Voor het afmelden van de nieuwsbrief kunt u eveneens gebruik maken van de uitschrijflink in de nieuwsbrief.  

In onderstaand tabel wordt toegelicht welk type gegevens er verzameld worden, met welk doeleinde en welke bewaartermijn hierop van toepassing is.

Categorie/omschrijving persoonsgegevens

Doeleinde

Partij

Bewaartermijn

Persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren deelnemers winactie:
Voor- en achternaam

E-mailadres
Geslacht

Geboortedatum
Voorkeur locatie en gezelschap wen- of verwenweekend
Beroepssector
Werkzame Provincie

Woonachtige Provincie
Foto (Facebookprofiel)

Het verwerken van de verzamelde informatie via het online formulier van de provincie Zeeland
waarin karakteristieken van een persoon zijn uitgevraagd t.b.v. het samenstellen van een
dynamische (persoonlijke) video van deze persoon wanneer deze deelneemt aan de winactie en de persoon voor deze gegevensverwerking actief toestemming heeft verleend.

Storyteq

 

30 dagen

 

Gepersonaliseerde video deelnemers winactie

Het samenstellen van een dynamische (persoonlijke) video van personen die zich hiervoor via
het onlineformulier hebben aangemeld en waarbij de video middels een e-mailadres wordt
gedeeld via een link naar een betreffende pagina op het platform zeelandlandinzee.nl

Storyteq

60 dagen

Persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren winnaars winactie;
Voor- en achternaam

E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Voorkeur locatie en gezelschap wen- of verwenweekend

Beroepssector
Werkzame Provincie

Woonachtige Provincie

Wettelijk kunnen voldoen aan de eis om aan te kunnen tonen wie een prijs gewonnen heeft.

Provincie Zeeland

1 jaar

Persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren optimalisatie klantreis:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Voorkeur locatie en gezelschap wen- of verwenweekend
Beroepssector
Werkzame Provincie

Woonachtige Provincie

Opslag in een profiel, met als doel ter optimalisatie van de klantreis op Zeeland Land In Zee (www.zeeland.com), wanneer hier actief toestemming voor verleend is door de gebruiker

Provincie Zeeland

2 jaar, waarbij de termijn verlengd wordt met deze periode na ieder bezoek; “floating termijn”

Persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren nieuwsbrief:
Voor- en achternaam
E-mailadres

Geslacht
Geboortedatum
Voorkeur locatie en gezelschap wen- of verwenweekend
Beroepssector
Woonachtige Provincie
Werkzame Provincie

Het versturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief over wonen, werken, studeren en recreëren in Zeeland wanneer hier actief toestemming voor verleend is door de gebruiker

 

Provincie Zeeland

Tot uitgifte van de nieuwsbrief stopt of toestemming door gebruiker wordt ingetrokken door middel van het afmelden voor de nieuwsbrief

Jaarlijks terugkerende campagne voor Zeeuwse eindexamenscholieren.

Persoonlijke gegevens campagne 2020:
Foto en video

Feliciteren van eindexamenscholieren met het afsluiten van hun middelbare schooltijd. Binden en boeien van jong talent voor Zeeland. Provincie Zeeland Maximaal de duur van de online campagne. Voor campagne 2020 geldt peildatum: 15-07-2020 
Bijeenkomst 'Toeristische Etalage Zeeland'

Voornaam
Achternaam
Organisatie
Telefoonnummer
E-mailadres
Dieetwensen

De inschrijving voor de bijeenkomst ‘Toeristische Etalage Zeeland'. Provincie Zeeland De persoonsgegevens worden na afloop van de bijeenkomst door de Provincie Zeeland verwijderd.

Persoonsgegevens voor de Live + Work winactie 'Ik wil alleen maar Zeeland' op Concert at SEA 2023

E-mailadres
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres

 

De gegevens die via het inschrijfformulier verstrekt worden, worden enkel verwerkt voor communicatie met betrekking tot de winactie en het versturen van de betreffende nieuwsbrieven.

Provincie Zeeland zal adresgegevens moeten vragen van de prijswinnaars om toekenning van de prijs mogelijk te maken.

Provincie Zeeland

Tot uitgifte van de nieuwsbrief stopt of toestemming door gebruiker wordt ingetrokken door middel van het afmelden voor de nieuwsbrief

De adresgegevens zullen alleen voor het toekennen van de prijzen worden gebruikt en zullen nadat alle prijzen zijn uitgeloofd worden verwijderd.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

De provincie Zeeland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de provincie dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter. Als u besluit deel te nemen aan de winactie inzake de campagne “Jouw leven in Zeeland”, worden uw persoonsgegevens voor dit doeleinde alleen door ons verwerkt nadat u akkoord bent gegaan met de actievoorwaarden. In dat geval worden uw persoonsgegevens verstrekt aan Storyteq, die de provincie Zeeland heeft ingeschakeld voor het maken van de gepersonaliseerde video’s. Met deze partij zijn afspraken gemaakt over een zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens middels een verwerkersovereenkomst. Met de derde partijen die in onze opdracht het beheer en de ondersteuning van de app en de website verzorgen, hebben wij eveneens een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om te verzekeren dat deze organisaties zich houden aan de toepasselijke privacyregelgeving.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

De provincie Zeeland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en zijn conform de geldende ISO27001 beveiligingsnormen.


Welke rechten hebben betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens?

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de provincie Zeeland van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG).

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in het geval van een onrechtmatige verwerking.

Indien u de (digitale) persoonsgegevens die de provincie van u verwerkt wilt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit betekent dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm welke u, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).   

Een verzoek kan worden ingediend door een brief of een e-mail te sturen naar onderstaande contactgegevens. De provincie Zeeland streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van uw verzoek en behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Om zo goed mogelijk op uw verzoek te kunnen reageren, wordt u verzocht om zo duidelijk mogelijk over uw verzoek te communiceren.

Met wie en op welke wijze kan er contact worden opgenomen?

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de manier waarop de provincie Zeeland omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over dit privacy statement of als u van mening bent dat de provincie Zeeland niet volgens dit privacy statement handelt of gehandeld heeft of wilt u gebruik maken van één van uw privacyrechten, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:  

Provincie Zeeland
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Inzageverzoek AVG
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E-mail: 
avg@zeeland.nl

Heeft u na contact met de Functionaris Gegevensbescherming een klacht over hoe de provincie Zeeland omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Het platform Zeeland.com (www.zeeland.com) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het platform is erop gericht om op aantrekkelijke en innovatieve manier informatie aan te kunnen bieden op maat op basis van uw bezochte pagina’s over de regio Zeeland. De hieronder genoemde gegevens zijn voorbeelden van gegevens die van u worden verzameld op basis van gebruik van cookies.

  • Uw IP-adres
  • De instellingen van uw browser
  • Het aantal keer dat u de website bezoekt
  • De pagina’s en onderwerpen van de website die u bezoekt
  • Velden die u invult of zoekwoorden die u ingeeft

Doel van het gebruik van cookies

Met een cookie kunnen wij gerichter informatie op onze site laten zien en informatie weglaten die voor de gebruiker niet relevant is. Het gebruik van cookies is veilig. Met uitzondering van de noodzakelijke (functionele) cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren, worden de cookies alleen geplaatst als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kunt dit te allen tijde wijzigen via de instellingen van uw browser of uw mobiele apparaat, of via de links op deze pagina, onder het kopje “Hoe werken cookies?”. 

Wij maken gebruik van de volgende cookies voor de volgende doeleinden: 

  • Noodzakelijke (functionele) cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website goed kan functioneren.
  • Voorkeurscookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website wordt aangepast op persoonlijke voorkeuren en interesses. 
  • Statistische cookies: deze cookies zorgen ervoor dat wij statistieken kunnen meten van deze website.
  • Marketing cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website verrijkt wordt door externe diensten.
Zie uitgebreide uitleg per categorie cookie onder het kopje 'Cookie voorkeuren', direct onder plek op deze pagina waar de cookie toestemming ingetrokken of aangepast kan worden.


Hoe werken Cookies?

Per gebruiker bouwen we in basis een anoniem profiel op als cookies worden geaccepteerd. Deze gegevens helpen ons een beeld te creëren van wat u leuk vindt of zoekt (via de pagina’s die u bekijkt en tags die daarbij horen of zoektermen waar u op zoekt) en om u gericht informatie aan te kunnen bieden. Dit profiel kan door het bewust invoeren van aanvullende persoonlijke informatie door de gebruiker verder worden verrijkt. Dit vindt uitsluitend plaats als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Bij invoer van persoonlijke data, bijvoorbeeld bij het kiezen voor- en het ontvangen van een nieuwsbrief, wordt u vooraf geïnformeerd welke informatie wij van u nodig hebben en met welk doel wij dit gaan gebruiken. De website kan ook anoniem geraadpleegd worden door de cookies niet te accepteren of via uw browserinstellingen of uw mobiele instellingen de cookies uit te zetten. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij u geen gepersonaliseerde informatie kunnen aanbieden en de website mogelijk minder goed werkt.


Wijzigingen

Dit privacy statement kan door de provincie Zeeland te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.zeeland.com.Wij raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.


Cookie voorkeuren

Error: The domain ZEE-PROD-CM.AZUREWEBSITES.NET is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID e5bb4c08-8849-4b50-b24b-8165538e6b57. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.
Error: The domain ZEE-PROD-CM.AZUREWEBSITES.NET is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID e5bb4c08-8849-4b50-b24b-8165538e6b57. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.
Error: The domain ZEE-PROD-CM.AZUREWEBSITES.NET is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID e5bb4c08-8849-4b50-b24b-8165538e6b57. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.
Error: The domain ZEE-PROD-CM.AZUREWEBSITES.NET is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID e5bb4c08-8849-4b50-b24b-8165538e6b57. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.