HomeHome
Live-work
Zeeuwse Marketing Organisatie

Zeeuwse Marketing Organisatie

Terrassen Middelburg Zeeland
Kreeft
Kinderen aan de Westerschelde

Samen Zeeland beter op de kaart zetten

In Zeeland is het uitstekend werken, studeren, leven, ondernemen en recreëren. Maar nog niet iedereen weet dat. Een sterker imago en een gerichte marketing is hiervoor nodig. Daarom pakken we de regiomarketing van Zeeland sinds december 2020 op vanuit team Zeeland Marketing, gevestigd in het Provinciehuis waarbij we samenwerken met het netwerk.

Stand van zaken organisatie Zeeuwse Marketing, december 2021

Zeeland is bekend als toeristische bestemming, maar er wordt anders naar Zeeland gekeken als het gaat om wonen, werken, studeren en leven. Uit onderzoek blijkt dat mensen buiten Zeeland het idee hebben dat hier geen banen zijn en geven ze aan Zeeland niet aantrekkelijk te vinden als vestigingsplaats. Omdat onbekend nou eenmaal onbemind maakt leidt dit in de praktijk tot problemen zoals het niet kunnen vervullen van vacatures. Het negatieve imago staat feitelijk ontwikkelingen en ambities in de weg.
Daartegenover staat dat mensen Zeeland, en dan vooral de kust in de zomer, wel weten te vinden als toeristische bestemming. Zeeuwse partijen, waaronder de Provincie, willen dat meer mensen voor Zeeland kiezen als plek om te wonen, werken, studeren, ondernemen en dat de recreatie meer verspreid wordt over heel het gebied en dat de toeristen de provincie ook buiten het hoogseizoen weten te vinden. Een sterker imago en een gerichte marketing is hiervoor nodig.

Aanvankelijk was het de bedoeling om al in 2021 een nieuwe Zeeuwse Marketing Organisatie (ZMO) hiervoor op te richten (zie ook vraag 1). In de aanloopfase is gebleken dat veel betrokken partijen waaronder Zeeuwse gemeenten, de voorkeur hebben om stapsgewijs aan de nieuwe samenwerking te willen bouwen om zo toe te werken naar een flexibel opererende organisatie.

Tot het zover is vindt de uitvoering van de marketing wonen/werken/studeren/ recreëren bij de Provincie Zeeland plaats. Aan de hand van een aantal veel gestelde gaan we in op deze situatie.

 

Gaan de plannen rond de ZMO door? Waarom is de route anders?

Ja, er komt een organisatie voor het gezamenlijk uitvoeren van regiomarketing voor Zeeland. Het is de bedoeling dat deze er werkende weg (dus geleidelijk) komt.
In eerste instantie was het de bedoeling dat iedereen ‘aan boord moest zijn’ om de ZMO van start te kunnen laten gaan. Dat bleek op korte termijn niet haalbaar. Daarom is nu gekozen een start met partners die al geloven in de noodzaak van een gezamenlijke aanpak en daardoor bereid zijn om inhoudelijk mee te denken/werken, maar ook bereid zijn om incidentele middelen – in geld of personele inzet (“in kind”) beschikbaar te stellen.

Wat is er al uitgevoerd aan marketingactiviteiten? Wat is in voorbereiding?

In de afgelopen periode zijn we via dit platform (zeeland.com) en de daaraan verbonden social media kanalen en nieuwsbrieven voortdurend in contact geweest met mensen die geïnteresseerd zijn in verschillende aspecten (vakantie, wonen, werken, etc.) van Zeeland. Via deze kanalen bereiken we vele doelgroepen in Nederland, maar ook hebben we veel volgers uit Duitsland en Vlaanderen. Binnen de toeristische marketing zijn in 2021 online campagnes uitgerold in Nederland (Zeeland. Mooi.) en Vlaanderen (culinaire campagne in voor- en najaar).
Voor de toeristische marketing wordt samen met regionale partners gewerkt aan een nieuwe aanpak voor 2022. Daarnaast wordt binnen de thema’s wonen, werken, studeren de aandacht vooral gericht op het aantrekken van mensen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Hoe ziet de organisatie voor Zeeuwse marketing er nu uit? Welke taken worden uitgevoerd? Wie stuurt de organisatie aan?

De regiomarketing voor Zeeland wordt momenteel uitgevoerd door een team van marketingspecialisten binnen de Provincie Zeeland. Het digitale platform www.zeeland.com staat centraal in de operatie. Dit platform kent twee onderdelen: ‘Visit’ voor de toeristische marketing en ‘Live+Work’ voor wonen/werken/studeren. Voor beide onderdelen bestaan er social media kanalen waarmee we voortdurend in contact zijn met onze volgers. Ook zijn er speciale nieuwsbrieven voor deze doelgroepen.

Hoe zijn de ‘oude’ taken van de VVV nu belegd?

Gemeenten, provincie en TOZ (Toeristisch Ondernemend Zeeland) hebben bij de beëindiging van de VVV besloten dat voor een toeristische provincie als Zeeland belangrijke taken van de VVV behouden moesten blijven. Deze zijn tijdelijk bij de Provincie Zeeland ondergebracht. Het gaat om: toeristische marketing, Routebureau (de routenetwerken), digitale infrastructuur - website, apps en data en (waar gewenst) de ondersteuning van de gemeentelijke toeristische informatiepunten.

Wie zijn nu de partners? Hoe kun je partner worden?

Partners zijn onder meer kennisinstellingen, grote werkgevers en gemeenten. Bij concrete zaken kunnen ook specifieke partijen deelnemen. Zo hebben we voor de huisartsencampagne samengewerkt met ViaZorg, twee huisartsen coörperaties en elf verpleeghuizen, maar we werken ook samen met cultuur. Bijvoorbeeld met Zeeuwse Ankers en de cultuuragenda en ondernemers uit 13 gemeenten bij de ‘actie’ Blij dat je hier bent.

Hoe staat het met de strategie?

In juni 2021 is de Marketingstrategie Zeeland verschenen. Deze kwam tot stand na een brede raadpleging van de diverse partners (Aanvalsteam Arbeidsmarkt, vertegenwoordigers uit de toeristische sector, Campus Zeeland, Economic Board, VNO-NCW, de Zeeuwse gemeenten citymarketingorganisaties, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen/Expat Center, Zeeuws Cultuur Overleg, Samenwerkingsverband Natuurorganisaties, SportZeeland, en de Stuurgroep Deltaplan: Arbeidsmarkt zorg en welzijn Zeeland).
Op basis van de strategie wordt nu onder andere in de toeristische sector toegewerkt naar de zogeheten Bestemming 2030 waarbij we willen inzetten op duidelijk maken dat recreëren in zowel tijd (het hele jaar door) als plaats (is heel Zeeland) mogelijk is.

Hoe staat het met de website?

De website Zeeland.com wordt permanent onderhouden en aan de site zijn de social mediakanalen verbonden: Instagram, Facebook en LinkedIn. Verschillende medewerkers bij de Provincie Zeeland verzorgen de dagelijkse content.
Zijn er (deel)campagnes voor doelgroepen in voorbereiding?
Bij het toerisme wordt permanent gewerkt aan het bereiken van burgers in binnen- en buitenland (zoals Duitsland en Vlaanderen). Daarnaast wordt in samenwerking met de partners een aantal (integrale) samenwerkingsprojecten voorbereid. Verder laten we een nulmeting naar het imago van Zeeland uitvoeren, waarvan de uitkomsten kunnen worden gebruikt voor de positionering van Zeeland.

Hoe loopt de informatie verder over de voortgang?

Over de voortgang zullen we stakeholders informeren. We zijn aan het bekijken hoe we dit het beste vorm kunnen geven: zoals via (bijv.) mail.

Waar kan ik terecht met ideeën of vragen?

Reacties of ideeën kun je mailen naar webcare@zeeland.nl.