Over deze locatie

Het bos bij Biggekerke is een van de dorpsbossen op Walcheren, die de afgelopen jaren in het kader van ruilverkavelingenĀ zijn aangelegd. Het ligt ten zuiden van de rondweg Biggekerke, tussen polder en duinen.

Bij de aanleg van het Dorpsbos Biggekerke is uitgegaan van de plaatselijke situatie, zoals die in de tweede helft van de negentiende eeuw aangetroffen werd, t.w. kleinschalige weilandpercelen omringd door struweelhagen. Een gebied met een grote variatie aan wallen, weitjes, poelen, waterlopen en hagen.

Het bos wordt grotendeels gevormd door es, eik, zoete kers, zwarte els en wilgen. In de bsorand staan meidoorn, sleedoorn, rode kornoelje, Spaanse aak, klimop en besdragende struiken. in bepaalde gedeelten is de reuzenberenklauw nadrukkelijk aanwezig.
Op de open plekken groeien allerhande kruiden, waaronder speerdistel.

Naast groene en bruine kikker in de poel, zijn zangvogels als zwartkop, fitis, spotvogel en lijsterachtigen in het nieuwe bos goed vertegenwoordigd. In de poelen en watergangen zitten meerkoet, waterhoen, kuifeend, wilde eend en soms krakeend. In de weiden broeden kieviten, graspiepers en gele kwikstaarten. In de directe omgeving komen bruine kiekendief, havik, buizerd en boomvalk voor.
Ook de egel, haas en konijn zijn vaste bewoners van het gebied.

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Brasserswegeling - Valkenisseweg
Biggekerke
k.leeftink@staatsbosbeheer.nl


Bekijk route